Lead

Nov 26 11 8:29 PM

Tags : :- Bạn bấm vào chữ “edit profile(chỉnh sửa hồ sơ) bên góc phải phía trên.
- Change Your Avatar: Thay đổi (ảnh) đại diện của bạn

Change your avatar (<-- bấm vào)


- Có 3 cách để chọn ảnh đại diện:

   + You can select a photo from your computer: Chọn ảnh từ máy tính của bạn

   + … paste the url for a photo on the web:dán url cho một bức ảnh trên trang web

   + ... or pick from our library: ... hoặc chọn từ thư viện của chúng tôi

- Bấm “Save” để lưu ảnh.

- Cuối cùng bầm vào nút “Save profile” bên góc trái cuối trang để lưu hồ sơ của bạn.


* Tuy nhiên, thường thì chỉ có thành viên khác hoặc người xem Diễn đàn mới thấy ảnh của bạn.

                                                                                                                                                           Tuấn Anh