Remove this ad

Lead

Nov 23 11 7:33 PM

Tags : :Stats: Thống kê


- Stats & Leaderboards  |  Badges: Thống kê & Lãnh đạo hội đồng | Những huy hiệu
- Create a personalized badge: Tạo một huy hiệu cá nhân

- Get a personalized Badge that you can embed on other websites and forums that will dynamically update to show your stats within the forum: Huy hiệu cá nhân mà bạn có thể nhúng trên các trang web và các diễn đàn (nó) sẽ tự động cập nhật để hiển thị các số liệu thống kê của bạn trong diễn đàn này. 

- Most active new members: Hoạt động tích cực của thành viên mới
- All time top posters: Tất cả lượt của người đăng bài
- Authors of top 10 topics by views: Tác giả của 10 chủ đề được xem
- Create my Badge: Tạo huy hiệu của tôi
- Forumqm stats: Thống kê Diễn đàn của ForumQM
- Join the conversation: Tham gia cuộc trò chuyện
- Founder: Người sáng lập
                                                                                                                                        Nguyễn Quang Minh

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help