Lead

Nov 23 11 6:54 PM

Tags : :
Cách tham gia "Chatter" người trò chuyện (tán gẫu):

- Bạn bấm vào Menu "Chatter".
- Chọn thành viên muốn trò chuyện, viết nội dung trò chuyện, sau đó bạn bấm vào nút "Rpondre" để đặt trả lời. 
    + Nếu muốn theo dõi cuộc trò chuyện qua email, bạn tích vào ô vuông nhỏ có từ "Souscrire" (theo dõi).
          * Cochez pour tre inform des nouveaux messages crits dans ce sujet.: Kiểm tra để được thông báo về tin nhắn mới được đăng trong chủ đề này.

- Nếu bạn muốn gợi câu chuyện mới riêng theo ý mình, bạn bầm vào nút "Ecrire un nouveau sujet" để đăng chủ đề mới.
   + Điền tiêu đề của cuộc trò chuyện vào dòng trống đầu tiên.
   + Nhập nội dung của cuộc trò chuyện theo ý bạn.
   + Bấm nút "Envoyer" để gửi.
   + Nếu muốn theo dõi cuộc trò chuyện qua email, bạn tích vào ô vuông nhỏ có từ "Souscrire" (theo dõi).
            * Un mail vous prviendra des nouvelles rponses: Một email sẽ gửi đến từ phản ứng mới.
-----------------------------------------------------------------------------
- Bạn có thể hẹn thời gian với bạn bè để tham gia trò chuyện trực tuyến.
- Bạn cũng có thể theo dõi những trao đổi của bạn bè qua email khi bạn tích vào ô vuông nhỏ có từ "Souscrire" như đã nói trên.
-----------------------------------------------------------------------------
Khung thông báo:

This is an optional off-topic tab that will allow your members to participate in a larger set of conversations without ever leaving your forum. It has the advantages of keeping your members on your forum longer, as well as cross promoting your forum when your members post in it. You can change if it's displayed or not it at any time from the settings tab in your forum admin panel.

I understand. Close this message

Đây là một chủ đề tùy chọn tab sẽ cho phép các thành viên tham gia trong một bộ lớn hơn các cuộc hội thoại mà không bao giờ rời khỏi diễn đàn của bạn. Nó có những lợi thế của các thành viên của bạn trên diễn đàn của bạn lâu hơn, cũng như qua việc thúc đẩy diễn đàn của bạn khi các thành viên đăng bài trong đó. Bạn có thể thay đổi nếu nó được hiển thị hay không nó bất cứ lúc nào từ tab thiết lập trong bảng quản trị diễn đàn của bạn. 

Tôi hiểu. Đóng thông báo nàySau đọc xong thông báo, bạn bấm vào cụm "Close this message" để đóng nó lại.
----------------------------------------------------------------------------
Chatter > General | Membres | Modifier le profil | Dconnexion | : Tán gẫu > Tổng | Thành viên | Sửa chữa | Kết nối | 
- Rechercher: Tìm kiếm

                                                                                                                                    Nguyễn Quang Minh