Lead

Nov 21 11 8:21 PM

Tags : :Trả lời: 


Bạn vào đây để thực hiện kiểm tra vốn từ Tiếng Anh của mình.


Theo thống kê của Test your vocab: Người nói Tiếng Anh bản ngữ biết trung bình từ 20.000 đến 35.000 từ, trong khi người nước ngoài phần lớn nằm trong khoảng 2.000 đến 9.000 từ.